LifestyO.com
L-hotel-bridal fair-2019-dorian
L-hotel-bridal fair-2019-dorian
L-hotel-bridal fair-2019-dorian


記得參加L'hotel 如心酒店集團舉辦的「求婚大作戰」贏取豐富禮品價值高達20 萬港幣。

用100-300 字寫出你最感人,最有創意,最開心既求婚時刻,連同相片或影片參加比賽。

L-hotel-bridal fair-2019-dorian